Khách sạn Thái Bình

  • Địa điểm: Xuân Diệu, TP Đà Nẵng.
  • Loại dự án: khách sạn 
  • Hạn mục: cửa và vách kính
  • Chủ đầu tư: Cô Hiền 
  • Hoàn thành: 2014

0935 443 117