Khách sạn Sunflower 2

  • Loại dự án: Khách sạn 
  • Địa Chỉ : 59 Loseby, Sơn Trà, TP  Đà Nẵng.
  • Hạn Mục: Cửa nhôm xingfa và vách kính
  • Chủ Đầu Tư: Cty tnhh Toàn Thảo Nguyên
  • Hoàn thành: 2017

0935 443 117